prof. dr hab. Piotr Skubała

Specjalizacja: bioróżnorodność, biolog, ekolog, akarolog, etyk środowiskowy

Profesor nauk biologicznych, ekolog, akarolog (zajmuje się ekologią i systematyką roztoczy Oribatida). Od 1981 roku związany z Uniwersytetem Śląskim, obecnie pracownik Wydziału Nauk Przyrodniczych, Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska. Wybrane zainteresowania naukowe obejmu-ją m.in. wykorzystanie roztoczy Oribatida w paleoakarologii; wpływ roślin inwazyjnych na kształto-wanie się zgrupowań glebowych roztoczy (Acari); bioakumulacja metali ciężkich u różnych gatunków Oribatida; kolonizacja i rozwój zgrupowań glebowych roztoczy (Acari) na zwałach poprzemysłowych; znaczenie interakcji symbiotycznych w funkcjonowaniu ekosystemów; wpływ zmian klimatu na zwierzęta.


Etyk środowiskowy, edukator ekologiczny, działacz na rzecz ochrony przyrody; aktywista klimatyczny, lider Climate Reality (fundacja wiceprezydenta Al Gore’a), „ethic expert” w Komisji Eu-ropejskiej w Brukseli (program HORIZON 2020), członek komisji ds. GMO i GMM przy Ministrze Śro-dowiska (2014-2019). Członek Rad Naukowych „Diversity” (MDPI journals), „Acarologia (France), “Journal of Pollution Effects and Control” (OMICS Publishing Group, USA), „AURA. Ochrona środowi-ska”, „Polish Journal for Sustainable Development”, Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (Polska), Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. Państwowy Instytut Badawczy w Pozna-niu, Fundacji INSTRAT – Fundacja Inicjatyw Strategicznych, Koalicji Klimatycznej.


Stały współpracownik miesięcznika „Dzikie Życie”, współorganizator Festiwalu Kultury Ekolo-gicznej „Zielono Mi” (2007-2014), organizator i współprowadzący spotkania Klubu Myśli Ekologicznej (od 2012), przewodniczący Komitetu Wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Dwukrotny laureat nagrody „ZIELONY CZEK” za osiągnięcia w zakresie edukacji ekologicznej oraz działania popularyzatorskie i promocję postaw proekologicznych, laureat Nagrody w Ogólnopolskim konkursie popularyzatorów nauki POP Science, otrzymał Ekolaur Polskiej Izby Ekologii. W 2020 roku laureat nagrody zespołowej Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych za wyjątkowe osiągnięcie naukowe za książkę „Miasta i ich mieszkańcy w obliczu wyzwań adaptacji do zmian klimatu” (PAN).


Autor licznych wykładów, warsztatów, kursów na macierzystej Uczelni, innych uczelniach w kraju i zagranicą, dla różnych instytucji (m.in. szkół różnego typu, komitetów Olimpiad przemiotowych, urzędów miasta, organizacji ekologicznych, fundacji, instytucji filmowych, kulturalnych, politycznych, placówek dydaktycznych, urzędów miasta, ogrodów botanicznych i zoologicznych). Współpracuje z mediami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi w charakterze eksperta w zakresie ekologii i ochrony środowiska, kryzysu klimatycznego, popularyzatora nauki.

Potrzebujesz kontaktu z ekspertem? Napisz: fundacja@biznesdlaklimatu.pl