Polityka prywatności

Polityka Prywatności – klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Biznes dla Klimatu 

Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).  Polityka Prywatności określa również niektóre warunki korzystania z serwisów internetowych oraz usług dostępnych za ich pośrednictwem.  

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały pogrupowane następująco:  

 1. Klauzula ogólna 
 2. Rekrutacja 
 3. Klauzula informacyjna dla pracownika 
 4. Odwiedzanie i przeglądanie serwisów internetowych. 
 5. Rejestracja i uczestnictwo w eventach. 
 6. Newslettery i alerty.   
 7. Formularz internetowy – zamówienia na usługi.   
 8. Media społecznościowe 
 9. Informacje o przysługujących prawach.  

 1. Klauzula ogólna  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Administrator informuje, że: 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biznes dla Klimatu., z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk. 

 1. Kontakt z Administratorem

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Biznes dla Klimatu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z nami za pomocą adresu e – mail: fundacja@biznesdlaklimatu.pl  

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją procesów sprzedażowych lub informacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów (Art. 6 ust. 1 lit. b) oraz na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a). 

 1. Odbiorcy danych

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Spółką przetwarzają dane osobowe. 
 1. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 1. Cel i okres przetwarzania

Administrator może przetwarzać dane osobowe Klientów, w celach realizacji ustawowych zadań określonych przepisami obowiązującego prawa. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do: 

 • dostępu do danych osobowych, 
 • sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe, 
 • prawo do usunięcia danych, 
 • prawo ograniczenia przetwarzania, 
 • prawo do przenoszenia danych, 
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, 
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, 
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 • w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 
 • w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 1. Profilowanie

Ponadto informujemy, że nie przetwarzamy danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane. 

 1. Rekrutacja 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Biznes dla Klimatu., informuje, iż: 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biznes dla Klimatu., z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk. 

 1. Kontakt z Administratorem

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Biznes dla Klimatu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z nami za pomocą adresu e – mail: fundacja@biznesdlaklimatu.pl  

 1. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe: 

 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 221 Kodeksu pracy i  w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), 
 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 
 • w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 • w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 • w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt 3. 

Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 1. Okres przechowywania 
 • w zakresie wskazanym w pkt 3.1, 3.2 i 3.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej  rekrutacji, 
 • w zakresie wskazanym w pkt 3.4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, 
 • w zakresie wskazanym w pkt 3.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody. 
 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane. 

 1. Dobrowolność podania danych osobowych

W zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 1. Profilowanie

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

 1. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adres wskazany w pkt 1.  

 1. Klauzula dotycząca pracownika 

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Administrator informuje, że: 

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biznes dla Klimatu., z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk. 

 1. Kontakt z Administratorem

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Biznes dla Klimatu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z nami za pomocą adresu e – mail: fundacja@biznesdlaklimatu.pl  

 1. Podstawa prawna przetwarzania 

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

 1. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;  
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora; 
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 
 1. Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe. 
 1. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: 

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

 • prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.  

 • w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 
 • w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  
 1. Dobrowolność podania danych osobowych
 • W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 
 1. Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane  

 1. Odwiedzanie i przeglądanie serwisów internetowych  
 1. Dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem serwisów internetowych: 
 • Dane: adresy IP, pliki cookies* i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika.  
 • Administratorem danych jest Biznes dla Klimatu jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez Biznes dla Klimatu.
  Dane kontaktowe:  Biznes dla Klimatu., z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, fundacja@biznesdlaklimatu.pl   
 • Dane przetwarzamy w celach: 
 • umożliwienia wygodnego korzystania z serwisów,  
 • monitorowania nadużyć,  
 • informowania o treściach i usługach
 • prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,  
 • obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.  
 • Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.  
 • Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisów.  
 • Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.  
 • Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 1. Dane przetwarzane w związku z rejestracją lub uczestnictwem w eventach 
 • Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko/student, kraj, kod pocztowy, miasto, województwo, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, dane logowania (adres e-mail oraz hasło). W przypadku niektórych usług także fotografia.  
 • Administratorem danych jest: Biznes dla Klimatu.
 • Dane przetwarzane będą w celach:
  1. rejestracji na event oraz założenia indywidualnego konta w systemie rejestracyjnym, które będzie umożliwiać zmianę danych uczestnika i dostęp do innych usług świadczonych fundację 
  2. weryfikacji tożsamości podczas wejścia na teren obiektów, w których odbywać się będzie event, wydruk i wydanie odpowiedniego identyfikatora,  
  3. pośredniczenia w rezerwacji miejsca noclegowego i jej rozliczeniu,  
  4. marketingu usług i komunikowania się przez Biznes dla Klimatu z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS-y),  
  5. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,  
  6. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.  
 • Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich oraz niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy   
 • Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności eventów i liczby uczestników eventu, informacji o usługach Biznes dla Klimatu lub partnerów i sponsorów, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.  
 • Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. organizatorom, partnerom i sponsorom eventu; listy takich odbiorców danych będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach eventu lub w materiałach informacyjnych.  
 • Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.  

VI. Dane przetwarzane w związku z zamówieniem newslettera i/lub alertów 

 • Dane: w związku z zamówieniem newslettera przetwarzany może być wyłącznie adres email (jeśli użytkownik nie poda innych danych).   
 • Administratorem danych jest: Biznes dla Klimatu jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług.
  Dane kontaktowe:  Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, fundacja@biznesdlaklimatu.pl 
 • Dane przetwarzane będą w celach:
  1. przesłania zamówionego newslettera   
  2. marketingu usług i komunikowania się z korzystającymi z newslettera,   
  3. dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,  
  4. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,  
  5. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.  
 • Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt. i. oraz v.) oraz niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.  
 • Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i atrakcyjności newsletterów i innych serwisów informacyjnych, zwiększeniu ilości zamawianych newsletterów.  
 • Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.  
 • Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.  

VII. Dane przetwarzane w związku z realizacją kontaktu za pomocą formularza kontaktowego na stronach www Biznes dla Klimatu: 

 • Dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub inne dobrowolnie wpisane do Formularza Kontaktowego  
 • Administratorem danych jest Biznes dla Klimatu. jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych
  Dane kontaktowe:  Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, fundacja@biznesdlaklimatu.pl 
 • Dane przetwarzamy w celach:
  1. umożliwienia kontaktu w celach wskazanych przez adresata: zapytanie ofertowe, usługa etc.,  
  2. umożliwienie realizacji usługi, odesłania oferty etc.   
  3. monitorowania nadużyć,  
  4. informowania o treściach i usługach
  5. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,  
  6. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.  
 • Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.  
 • Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisów.  
 • Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.  

Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.  

 VIII. Media społecznościowe. 

 Administrator przetwarza dane osobowe osób, które polubiły nasze profile społecznościowe prowadzone w ramach popularnych portali społecznościowych. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia prowadzenia i bieżącego zarządzania naszymi profilami, w tym w celu komunikowania się ze społecznością oraz organizowaniem wydarzeń lub konkursów, na zasadach określonych funkcjonalnością poszczególnych mediów społecznościowych oraz ich regulaminami. Dane członków społeczności są przetwarzane także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

IX. Informacje o przysługujących prawach 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa:  

 • prawo żądania dostępu do danych,  
 • prawo żądania sprostowania danych;  
 • prawo żądania usunięcia danych,  
 • prawo żądania przeniesienia danych,  
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,  
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,  
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,  
 • prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.  

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach lub w związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się kontaktować z administratorami danych pod adresem fundacja@biznesdlaklimatu.pl.