Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki oraz zasady korzystania z Mapy Retencji dostępnej pod adresem https://manifestklimatyczny.pl/mala-retencja-mapa/
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2021 r.
 3. Serwis prowadzony jest przez spółkę ECOL-GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000094692, NIP 5840151927, REGON: 1333695, (dalej: „Operator”).
 4. W rozumieniu niniejszego Regulaminu osoba przeglądająca i niewprowadzająca żadnych zmian na mapie (dalej: „Odwiedzający”) a każda korzystająca z usług Mapy Retencji https://manifestklimatyczny.pl/mala-retencja-mapa/ jest jego Użytkownikiem (dalej: „Użytkownik”).
 5. Przedmiotem działalności Operatora jest udostępnienie Użytkownikowi możliwości  opublikowania  informacji, danych i zdjęć dotyczących małej retencji w danej lokalizacji. (dalej: „Usługa”).

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług oraz zakres świadczonych Usług

 1. Zawarcie umowy o świadczeniu Usług pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem (dalej: „Umowa o świadczenie usług”) następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego, dostępnego w Serwisie oraz akceptacji niniejszego Regulaminu, chyba że Operator odmówił Użytkownikowi zawarcia Umowy z przyczyn określonych w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu. Wprowadzenie wskazanych danych jest konieczne do zawarcia Umowy świadczenia usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia przez Operatora Usługi. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracji prawdziwych danych.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy o świadczenie usług z Użytkownikiem z dowolnego powodu, w szczególności, w przypadku, gdy Użytkownikowi w przeszłości usunięto Konto z powodu naruszenia postanowień Regulaminu.
 3. Umowa świadczenia usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Treść Regulaminu stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług.
 4. Odmowa akceptacji Regulaminu oznacza niemożliwość zawarcia Umowy świadczenia usług. Operator ma możliwość odmowy świadczenia Usług na rzecz danego Użytkownika w przypadku, kiedy ten odmawia akceptacji Regulaminu lub podał nieprawdziwe dane w formularzu rejestracji.
 5. Użytkownik, korzystający z narzędzi na stronie https://manifestklimatyczny.pl/mala-retencja-mapa/ zobligowany jest wypełnić zamieszczony w Serwisie formularz elektroniczny („Formularz”), podając informacje niezbędne do wprowadzenia informacji na mapę.
 6. W ramach świadczonych w Serwisie usług Operator gromadzi informacje o małej retencji wprowadzonej przez Użytkownika. Informacje te są ogólnodostępne dla wszystkich użytkowników strony.
 7. W ramach zawartej umowy na korzystanie z Serwisu każdorazowo w momencie umieszczenia w Serwisie zdjęć Użytkownik wyraża również zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie zdjęć wraz przez dowolny podmiot, który uzyskał od Operatora sublicencję na Komentarz, Zdjęcie lub Wypowiedź. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia zdjęć, komentarzy, wypowiedzi Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 8. Użytkownik umieszczający w Serwisie jakiekolwiek zdjęcia i informacje oświadcza, iż gwarantuje, że są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia:
 • powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności nie powodują powstania szkody ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji;
 • postanowień niniejszego Regulaminu;
 • norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów – zamieszczanie materiałów niespełniających ww. przesłanek jest surowo zabronione.
 • 9. Użytkownik oświadcza również, że gwarantuje, iż ma prawo umieścić zamieszczane Zdjęcia i informacje w Serwisie i że ich umieszczenie nie spowoduje powstania wobec Operatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez Operatora przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne i z tego powodu Operator stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Operatora z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Użytkownik natychmiast po zawiadomieniu go przez Operatora spowoduje zwolnienie Operatora z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Operatorowi, osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.
 • 10. Jeżeli naruszenie niniejszego Regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody. Gdyby osoba ta wystąpiła z roszczeniem wobec Operatora, Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu Operatorowi wszystkich wydatków poniesionych przez niego w celu naprawienia szkody oraz kosztów postępowania sądowego, w tym rzeczywiście poniesionych przez Operatora kosztów zastępstwa procesowego.

§ 3 Reguły udzielenia licencji na materiały zamieszczane przez użytkowników

1. W ramach zawartej umowy na korzystanie z Serwisu każdorazowo w momencie umieszczenia w Serwisie Zdjęć i informacji Użytkownik upoważnia Operatora, wraz z prawem do sublicencji, do publikowania w innych serwisach materiałów, artykułów, komentarzy, wpisów lub wypowiedzi oraz do korzystania z przekazanych do serwisu materiałów j.w. na następujących polach eksploatacji (licencja):

 • wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
 • każde publiczne udostępnianie utworu, w tym jego udostępnianie:
  • w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  • na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji Serwisu,
  • poprzez emisję w radiu i telewizji,
  • poprzez publikację w prasie,
  • poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek nośnikach wewnętrznych lub zewnętrznych

2. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.

3. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.

4. Licencja ma charakter niewyłączny.

5. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.

6. Operatorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji według swego swobodnego uznania.

7. Jeśli Licencjobiorca zgłosi uzasadnione zastrzeżenia dotyczące łamania przez Użytkownika prawa autorskiego lub prasowego Operator może w uzasadnionych przypadkach obciążyć kosztami zadośćuczynienia Użytkownika.

8. Użytkownik gwarantuje, że jest jedynym autorem i producentem materiałów, komentarzy artykułów i wpisów, a także że nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do tych treści. W materiale może występować wizerunek jedynie Użytkownika.

§ 4 Wymagania techniczne

 1. Do prawidłowego działania Serwisu wymagane jest korzystanie z urządzenia podłączonego do sieci Internet oraz włączenie w przeglądarce internetowej protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi JavaScript i plików Cookies. Ponadto w celu pełnego korzystania z Usług Użytkownik musi dysponować kontem poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, tj:
  • Edge 14 lub wyższej
  • Firefox w wersji 49 lub wyższej
  • Chrome w wersji 49 lub wyższej
  • Safari w wersji 9.1 lub wyższej
  • Opera w wersji 42 lub wyższej
  • iOS Safari w wersji 10.1 lub wyższej
  • Android Browser w wersji 4.4 lub wyższej
 1. Dane użyte do wypełnienia formularza celem rejestracji Konta i użytkowania Serwisu są chronione poprzez użycie bezpiecznego protokołu HTTPS.
 2. Strona internetowa Serwisu działa w oparciu o technologię plików Cookies, a zasady przetwarzania plików cookies znajdują się w polityce prywatności.
 3. Spełnienie przez Użytkownika opisanych w niniejszym paragrafie warunków technicznych ma znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu, jego miarodajnych wyników oraz określonego wyglądu w przeglądarce internetowej, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na jego Koncie.
 4. Użytkownik winien stosować się do warunków technicznych zawartych w Regulaminie, a wszelkie ewentualne odstępstwa, bez względu czy celowo czy też nieumyślnie, podejmowane są na wyłączne ryzyko Użytkownika, a ewentualne skutki takich odstępstw całkowicie obarczają Użytkownika.
 5. Dostęp do Serwisu jest możliwy dla Użytkownika w okresie obowiązywania Umowy o świadczenie usług przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej Regulaminu.
 6. Operator zastrzega, że w prawidłowym działaniu Serwisu mogą nastąpić przerwy techniczne spowodowane w szczególności koniecznością jego naprawy, wprowadzania nowych funkcjonalności lub konserwacji, jak również w związku z tworzeniem kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych.
 7. O każdej przerwie Użytkownicy zostaną powiadomieni stosownym komunikatem wyświetlanym na stronie internetowej Serwisu.
 8. Operator nie zapewnia prawidłowego działania Serwisu i miarodajności jego wyników, w przypadku, kiedy Użytkownik korzysta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w Regulaminie.
 9. Korzystanie z Serwisu może okazać się niemożliwe lub utrudnione również w sytuacji niewłaściwej jakości połączenia internetowego, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu.

§ 5 Świadczenie usług przez Operatora

 1. Użytkownik może korzystać ze świadczonych przez Operatora Usług 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji przekazanych przez Użytkownika informacji i danych oraz może nie wyrazić zgody na wprowadzenie informacji na stronę https://manifestklimatyczny.pl/mala-retencja-mapa/
 3. Usługi w ramach Serwisu udostępniane są Użytkownikowi nieodpłatnie.

§ 6 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: akcja@manifestklimatyczny.pl
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Operatora w terminie 14 dni od zgłoszenia. O wynikach procesu reklamacyjnego Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową. W przypadku, gdy Operator nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, reklamacja taka uznana będzie za zasadną.
 3. Wszelkie inne problemy, w szczególności powiadomienia o niedostępności Usług bądź ich niepoprawnym działaniu, w ramach Serwisu, można kierować pocztą elektroniczną na adres: akcja@manifestklimatyczny.pl

§ 7 Prawa i odpowiedzialność Operatora

 1. Operator zobowiązuje się dokładać wszelkich starań, aby udostępniać Użytkownikowi Serwis oraz Produkty wolne od wad.
 2. W sytuacji rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu, próby działania na szkodę Operatora, Partnerów Operatora lub osób trzecich przez Użytkownika, Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń dla użytkowania oraz do usunięcia wprowadzonych informacji przez Użytkownika.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w ramach Konta Użytkownika.

§ 8 Zasady korzystania z Usług. Zasady odpowiedzialności Operatora

 1. Operator dokłada wszelkich starań, aby Usługi działały poprawnie.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i aktualność danych wskazanych przez Użytkownika, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały użyte bez ich wiedzy i zgody.
 3. Zakazane jest wpisywanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd lub narazić na szwank dobre imię lub wizerunek Operatora, a także treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu. W razie otrzymania przez Operatora wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, może on uniemożliwić dostęp do tych danych i / lub usunąć Konto Użytkownika.
 4. W przypadku poniesienia przez Operatora szkody wskutek dostarczenia przez Użytkownika treści i danych wskazanych w ust. 3, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 9 Odstąpienie od umowy/rezygnacja z Usługi

 1. Rezygnacja z Usługi jest możliwa w każdym czasie. W tym celu Użytkownik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) do Operatora.
 2. Operator może odstąpić od Umowy w każdym czasie, gdy Użytkownik narusza postanowienia Umowy lub podał w Formularzu nieprawdziwe dane.
 3. Skutkiem odstąpienia, jak i rezygnacji z Usługi jest zaniechanie przekazywania danych Użytkownika oraz usunięcie danych Użytkownika z baz danych należących do Operatora.

§ 10 Ochrona własności intelektualnej

 1. Wszelkie produkty oferowane za pośrednictwem Serwisu stanowią przedmiot ochrony na mocy autorskich praw majątkowych.
 2. Użytkownik ma prawo do wykorzystania Produktów zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 3. W przypadku uzyskania przez Operatora informacji o naruszeniach zasad ochrony własności intelektualnej, o których mowa w § 10 ust. 2, Operator wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niezastosowania się Użytkownika do wezwania w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, Operator może skierować wobec niego roszczenia z tytułu naruszenia Regulaminu lub innych praw do Produktu.

§ 11 Ochrona danych osobowych

 1. Podstawą przetwarzania przez Operatora danych osobowych jest wykonanie umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usług.
 2. Administratorem danych osobowych zamieszczanych w formularzach jest Operator.
 3. Dane osobowe Użytkowników podawane w Formularzu przetwarzane są przez Operatora wyłącznie w celu realizacji Usług. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Operatora jako administratora danych przez okres niezbędny do świadczenia Usługi lub do czasu rozwiązania Umowy/rezygnacji z Usługi i/lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia przez Operatora Usług.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkowników – danych osobowych osób trzecich. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umów będą rozstrzygane polubownie.
 8. Operator, będąc administratorem mu przekazanych mu przez Użytkowników danych osobowych, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności w celu ochrony danych osobowych przed zagrożeniami podczas przekazywania danych oraz przed dostępem osób trzecich do tych danych.
 9. Wszelkie informacje na temat gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności.
 10. Akceptacja Regulaminu oznacza także Akceptację Polityki Prywatności Operatora.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna w ramach Serwisu pod adresem manifestklimatyczny.pl w zakładce Regulamin.
 1. Użytkownik nie ma prawa przenosić praw i obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Operatora, wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie.
 2. Operator może w każdym czasie zmienić Regulamin i każdy dokument z nim związany, o czym zawiadomi Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie zmiany stosowną informacją oraz zaktualizowaną wersją Regulaminu lub dokumentu na jego Koncie.
 3. Wszystkie załączniki do Regulaminu są jego integralną częścią.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje zastosowaniem mają postanowienia Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów.