prof. Zbigniew W. Kundzewicz

Specjalizacja: klimat a zasoby wodne, ekstrema hydrometeorologiczne

Profesor nauk o Ziemi i członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Academia Europaea. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (1974). Posiada stopnie naukowe doktora (1979) i doktora habilitowanego (1985) w dziedzinie geofizyki – hydrologii (Instytut Geofizyki PAN). Był kierownikiem Zakładu Klimatu i Zasobów Wodnych w Instytucie Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu (1990-2018), w którym obecnie (28 lutego 2022) pracuje na część etatu. Od 1 stycznia 2022 jest zatrudniony na część etatu w Katedrze Meteorologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest od roku 2018 honorowym profesorem wizytującym na Uniwersytecie Nauki i Technologii w Nankinie (Chiny). Pracował w Instytucie Badań nad Wpływem Klimatu w Poczdamie (PIK) w Poczdamie w Niemczech (pół etatu, od 2001 do kwietnia 2016 r.), a obecnie ma tam status gościa. Jego najważniejsze badania naukowe dotyczyły ekstremalnych wydarzeń hydrologicznych (w szczególności powodzi) oraz wpływu zmian klimatycznych na zasoby wodne.

Był czterokrotnym koordynatorem i autorem prowadzącym w wydawnictwach Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Był członkiem grupy doradczej ds. środowiska (w tym klimatu) w 7. Programie Ramowym Komisji Europejskiej, a obecnie jest członkiem Zgromadzenia Misji Horyzont Europa. Był i jest mocno zaangażowany we współpracę naukową (krajową i międzynarodową), w tym w wiele projektów badawczych. Spędził około 15 lat za granicą, pracując naukowo. Był stypendystą Fundacji Alexandra von Humboldta na Uniwersytecie w Karlsruhe oraz urzędnikiem naukowym w Światowej Organizacji Meteorologicznej w Genewie. Był przez 18 lat redaktorem i współredaktorem czasopisma naukowego Hydrological Sciences Journal oraz członkiem rad redakcyjnych kilku czasopism naukowych. Jest autorem lub współautorem ponad 560 publikacji naukowych. Wartość jego indeksu H wynosi 44 (wg Web of Science). Został wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Wielką Złotą Pieczęcią Miasta Poznania, Nagrodą Tisona Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Hydrologicznych (IAHS) oraz dwiema nagrodami Polskiej Akademii Nauk.

W 2017 roku otrzymał prestiżowy Medal Dooge’a Międzynarodowej Nagrody Hydrologicznej IAHS, UNESCO i WMO, przyznawany globalnie jednemu laureatowi rocznie. W 2018 r. otrzymał doktorat h.c. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie oraz honorową profesurę na Uniwersytecie Nauk i Technologii Informatycznych w Nankinie. W roku 2020 został wyróżniony Międzynarodową Nagrodą Wodną Księcia Sułtana, w kategorii Wody Powierzchniowe, przyznawaną globalnie jednemu laureatowi co dwa lata. Jest jednym z czterech uczonych na świecie, którym zostały przyznane obydwie najważniejsze międzynarodowe wodne nagrody naukowe (Międzynarodowa Nagroda Hydrologiczna IAHS, UNESCO i WMO oraz Międzynarodowa Nagroda Wodna Księcia Sułtana).

Potrzebujesz kontaktu z ekspertem? Napisz: fundacja@biznesdlaklimatu.pl